SUGENG RAWUH

jwSugeng rawuh ing www.sastrajawa.com, panggonane golek2 artikel basa, sastra, lan budaya Jawa. Basa kulonipun welcome to www.sastrajawa.com, place to find articles languade, litterature, and javanese culture.org jawaSumangga ngakses www.sastrajawa.com. kanthi mardu-mardikaning panggalih. Nuwun.

Posted in Pambuka | 13 Comments

PASEMONING UBARAMPE UPACARA ADAT JAWA

Kababar | September 30, 2013 | ing http://www.kawuryan.com

Pasemoning Ubarampe Upacara Adat Jawa

a.      Cengkir Gadhing

7db8f-tuwuhan-scaled1000Cengkir utawi bebakalaning krambil, ngemu pralambang mudha, pralambang utawi pasemon guwa-garbaning jabang bayi, pralambang wadhahing turun (wiji). Kapilih cengkir gadhing, margi saking warninipun ingkang lajeng dados pralambanging praba (nur). Jene/gadhing punika ugi dados sanepa kaluhuran, kamulyan. Kagadhang ing tembe putra kekalih kuncara asmanipun. Saking panggalihan Dalem Sinuhun Pakubuwana IV menawi pasrahipun paningset kaliyan dhaupipun pinanganten boten dangu, prayogi paningset dipun-jangkepi cengkir gadhing sajodho. Kapendhet saking wewatakaning taneman, krambil gadhing punika uwitipun andhap, uwohipun gampil dipun-pethik. Continue reading

Posted in Upacara Adat Jawa dan Perlengkapannya | Leave a comment

NASKAH SANDIWARA ANDHE-ANDHE LUMUT

Dhapukan Lakon/casting:

1. Andhe-Andhe Lumut (Raden Panji Inukertapati)

  • Satriya bagus, gagah prakosa, luruh, wicaksana
  • Andhe-Andhe Lumut sejatine ningrat Kedhaton Blambangan jejuluk Raden Panji Inukertapati kang oleh pidana daksia dadi kawula alit lan banjur diopeni dening mbok Randha Dhadhapan ana ing Kadipaten Arum Wana. Continue reading
Posted in Warna-warni | Leave a comment

ANDHE-ANDHE LUMUT

indexAndhé Andhé Lumut yaiku cerita rakyat saka Jawa. Cerita iki dikenal ing pirang-pirang vèrsi. Vèrsi sing akeh dikenal yaiku versi dadi sijiné Krajan Jenggala lan Krajan Kediri. Nalika semana ing Jawa Wetan ana loro krajan sing kembar, yaiku krajan Jenggala sing dipimpin déning Raja Jayengnegara lan Krajan Kediri sing dipimpin dening Raja Jayengrana. Miturut carita, biyèn keraton loro kuwi mapan ing sadhaerah kang diarani Kahuripan. Kaya pesené Airlangga sadurungé séda, rong kraton kuwi kudu didadékaké siji lumantar jejodhohan antarané rong krajan supaya ora ana paprangan antarané rong krajan kuwi. Pungkasané Panji Asmarabangun (anaké Jayengnegara) didhaupake karo Sekartaji (anaké Jayengrana). Continue reading

Posted in Warna-warni | 2 Comments

PARAMASASTRA

 

Jinising Tembung

Adhedasar jinise, tembung basa Jawa bisa dibedakake dadi sepuluh, yaiku (1) aran, (2) kriya, (3) sifat, (4) katrangan, (5) sesulih, (6) wilangan, (7) panggandheng, (8) ancer-ancer, (9) panyilah, lan (10) panyeru. Continue reading

Posted in Warna-warni | Leave a comment

MATERI SESORAH ING SMA N 1 GAMPING

gp

 Sesorah Pepisahan Saking Wakil Kelas XII

Assalamualaikaum Wr. Wb.

Kawilujengan saha kabagaswarasan mugya tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula.

Ingkang satuhu kinurmatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sleman, Kepala SMA Negeri  11 Sembada, Muspika kecamatan Sembada, Bapak/ibu para rawuh dalasan kanca-kanca ingkang bagya mulya. Continue reading

Posted in Sesorah | 2 Comments