Kumpulan Sastra Jawa, Geguritan, Cerkak, Cerita Wayang

Contoh Pidhato Basa Jawa Pembukaan Malam Resepsi | Sesorah

Sambutan basa jawa Malam Resepsi

Sastrajawa.com pada postingan kali ini kami akan memberikan contoh sambutan pidato basa jawa tentang pembukaan malam resepsi. Bagi anda yang membutuhkan referensi untuk membuat pidato basa jawa, atau bagi anda yang bingung bagaimana membuat pidato basa jawa atau sesorah dalam acara resepsi pernikahan, tepat sekali anda membaca postingan sastrajawa.com kali ini.

Contoh Pidhato Basa Jawa Pembukaan Malam Resepsi | Sesorah
Contoh Pidhato Basa Jawa Pembukaan Malam Resepsi | Sesorah

TANGGAP WACANA PAMBUKA MALEM RESEPSI

(Saumpami mawi undangan saking Tritunggal)
(Kaasta dening ketua Panitia)
Assalamu’alaikurn Wr. Wb.
ingkang kinurmatan Bapak Camat saha Ibu.
Ingkang kinurmatan Bapak Komandan Kodim Saha Ibu.
Ingkang kinunnatan Bapak Kapolsek saha Ibu.
Ingkang kinunnatan Bapak Lurah saha Ibu.
Saha para rawuh sadaya ingkang kula kurmati.

Kula atas nami..... , ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang maha Agung, dene sampun maringi
kanugrahan dhumateng kula saha panjenengan sami, katitik kula saha panjenengan sami saged mekempal wonten ing
(panggenan) mriki, saperlu ngawontenaken malem resepsi

Salajengipun kula atas nami ketua Panitia . ngaturaken agenging panuwun dhumateng para rawuh sadaya ingkang sampun kanthi rila legawaning manah atur pambiyantu ingkang awujud moril saha materiil, kangge pahargyan malem resepsi punika.
Mboten kantun kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng Bapak-bapak Tritunggal saha bapak Lurah ingkang sampun ngentengaken anggen kita ngawontenaken malem resepsi ing dalu punika.

Kula atas nami......... , mboten saged ngaturi punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken puja pudyastuti mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan angsala piwales kanugrahaning Pangeran ingkang matikel-tikel Ian mawantu-wantu.

Kados sampun kaserat wonten ing papan hadicara bilih malem resepsi punika kita laksanakaken ing wanci dalu punika. Pramila kula atas nami ketua panitia , mawantu-wantu nyuwun dhumateng para rawuh supados anglajengaken kalenggahan ngantos sak purnaning pawiwahan malem resepsi punika.

Ngengeti padet lan panjangipun adicara kirang prayogi manawi pambukaan punika kula panjang lebaraken, pramila atur pambuka kula cekapi semanten kemawon mbok menawi wonten sungsanging atur saha menawi wonten atur ingkang kirang mranani penggalih panjenengan, kula mawantu-wantu nyuwun agunging samodra pangaksami.

Akhirul kalam billahit taufik Wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Nuwun!

Untuk mengunduh contoh pidhato basa jawa tentang pembukaan acara malam resepsi pernikahan dalam bentuk Ms. Word, anda bisa mengunduhnya pada link dibawah ini :
Link 1    | Link 2
Previous
Next Post »