Kumpulan Sastra Jawa, Geguritan, Cerkak, Cerita Wayang

Contoh Sambutan Bahasa Jawa Peringatan Nuzulul Qur'an | Sesorah

Sambutan Bahasa Jawa Nuzulul Qur'an

Postingan kali ini sastrajawa.com akan memberikan contoh sambutan Malam Nuzulu Qur'an dalam bahasa jawa. Contoh pidhato basa jawa dalam membuka acara Nuzulul Qur'an ini dapat anda jadikan referensi bagi anda yang ditunjuk untuk membuka acara Peringatan Nuzulul Qur'an.
Dengan contoh Sambutan bahasa jawa tentang Nuzulul Qur'an ini semoga dapat membantu anda dalam membuka acara tersebut, dan semoga bisa menjadikan referensi anda dalam membuat sambutan dalam bahasa jawa.
Contoh Sambutan Bahasa Jawa Peringatan Nuzulul Qur'an | Sesorah
Contoh Sambutan Bahasa Jawa Peringatan Nuzulul Qur'an | Sesorah

TANGGAP ACANA PAMBUKA MENGETI NUZULUL QUR’AN.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum mushlimin lan muslimat ingkang satuhu bagya mulya.
Mangga kita sesarengan munjuk atur syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun gusti Allah SWT. ingkang sampun paring kanugrahan rahmat saha hidayah. dene kula saha panjenengan sadaya sami saged makempal wonten ing masjid mriki, saperiu ngawontenaken malem pengetan Nuzulul Qur’an.

Ing dalu punika tanggal 17 wulan Ramadhon tahun...... utawi tanggal...... wulan......... , kula saha panjenengan sami ngawontenaken pengetan Nuzulul Qur’an, inggih punika tumurunipun kitab suci Al-Qur ‘an ingkang dipun turunaken dhumateng junjungan kita kanjeng nabi Muhammad Saw. ingkang selajengipun awujud kitab suci A1-Qur’an ingkang sadaya wonten 30 Juz, 114 surat ingkang dipun perinci dados 6666 ayat.

Kula matur nuwun sanget dhumateng para muslimin lan muslimat ingkang kersa nglonggaraken wekdal ngrawuhi pengetan Nuzulul Qur’an ing Masjid mriki.

Salajengipun inti saking pengetan punika badhe dipun kawedaraken Bapak .... saking ing adicara candakipun.

Saderengipun pengetan Nuzulul Qur’an punika kula bikak langkung rumiycn kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng sanak saderek tangga tepalih ingkang sampun ngentengaken sesanggan pengetan Nuzulul Qur’an punika. Kula minangka panitia penyelenggara mboten saged ngaturaken piwales punapa-punapa namung saged pudya puyastuti wonten ngersanipun Pangeran angsala piwales sih kanugrahan ingkang matikel-tikel.

Pengetan Nuzulul Qur’an ing dalu punika kula bikak kanthi rnaos basmalah sesarengan, sumangga: “Bismillahirrohmanir rohim”. Mangga sesarengan ngathahaken amal kesaenan wonten ing malern lailatul Qadar punika, kanthi ninclakaken siyam saha jama’ah tarweh wonten ing jama’ah tarwehipun piyambak-piyambak.

Akhirul kalam billahit taufik wal hidaayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Nuwun !.

Untuk mengunduh contoh sambutan bahasa jawa tentang peringatan malam Nuzulul Qur'an diatas, anda bisa mengunduhnya pada link dibawah ini :
Link 1    | Link 2
Previous
Next Post »