Kumpulan Sastra Jawa, Geguritan, Cerkak, Cerita Wayang

Materi Sesorah | Sesorah

Sesorah atau pidhato dalam bahasa jawa, sastrajawa.com, kali ini akan memberikan contoh materi pidato bahasa jawa. Materi Pidato bahasa jawa atau lebih dikenal dengan sebutan sesorah maupun tanggap wacana ini berguna bagi anda para pengajar, terutama pengajar muatan lokal bahasa jawa.

Materi Sesorah

Dengan adanya materi tentang sesorah ini semoga dapat membuat anda para pecinta sastra jawa lebih bisa untuk belajar tentang bagaimana cara berpidato bahasa jawa dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada materi sesorah yang akan kami sampaikan di bawah ini.

Materi Sesorah | Sesorah
Materi Sesorah | Sesorah

1. TANGGAP WACANA ( PIDATO )

Tanggap wacana utawi pidato inggih punika ngendika wonten ing sangajengipun tiyang kathah. Ingkang kula maksud tiyang kathah punika tiyang ingkang gunggungipun langkung saking Sedasa tamtu kemawon tiyang kathah ingkang kula maksud punika makempal wonten ing satunggaling panggenan. Saha ngendika wonten ing sangajengipun tiyang kathah kanti maksud ingkang gumathok.

ingkang umum tujuanipun tanggap wacono (pidato) punika kaperang dados tiga, inggih punika:
a. Kangge nyaosi pangertosan dumateng tiyang sanes / tiyang ingkang midangetaken.
b. Kangge nyaosi pepenget / pemanggih utawi kangge nyaosi pengaruh dumateng tiyang ingkang midangetaken supados tumindak kados ingkang dipun suwun dening pawacana.
c. Kangge nyaosi panglipur dumateng ingkang midangetaken.

Bilih tanggap wacana kangge nyaosi pangertosan dumateng ingkang midangetaken, ingkang dipun kajengaken inggih punika pamidanget saget mangertos saha paham dumateng punopo ingkang sampun dipun ngendikakaken pawacana (ingkang maringi pidato).

Bilih tanggap wacana kangge nyaosi pepenget/pemanggih utawi kangge nyaosi pengaruh dumateng tiyang ingkang midangetaken, ingkang dipun kajengaken inggih punika pamidanget tansah enget kados ingkang dipun maksud pawacana. Saha pamidanget saget mangertosi maksud tujuanipun pawacana, mangertosi punapa ingkang dipun jlentrehaken pamicara saha tulus ikhlas nindakaken dumateng punapa ingkang sampun dipun ngendikakaken pamicara.

Bilih tanggap wacana kangge nyaosi panglipur dumateng ingkang midangetaken, ingkang dipun kajengaken inggih punika pamidanget saged rumaos rena ing penggalih.
Mboten ngemungaken punika kemawon, nanging tetiga perangan punika saged dipun cakup sedaya. Dados tanggap wacana utawi pidato dipun klempakaken tetiganipun.

2. NYIAPAKEN TANGGAP WACANA

Pedamelan punapa kemawon tamtu bade langkung sae menawi sakderengipun dipun siapaken langkung rumiyin. semanten ugi ngingingi tanggap wacana.
Tanggap wacana ingkang mboten dipun siapaken saderengipun, umumipun kirang sae, tamtu taksih wonten thithaling saha taksih wonten kekiranganipun. Terkadang ingkang midangetaken dereng saged nampi babaran saking rantaman punika.

Ing salebeting tanggap wacana satunggaling pananggap wacana badhe pikantuk sambetan ingkang sae, menawi piyambakipun ugi nglumantaraken kanthi wacana ingkang sae ugi pramila saking punika kedah dipun gatosaken pekawis-pekawis ingkang kirang mranani penggalih dumateng para ingkang midanget.
Kajawi saking punika sikep sarira kedah kita damel sesaesaenipun. Sikep sarira ingkang kirang mranani punika saged ngirangi daya panarik.

Tuladha-tuladha sikep sarira ingkang kirang mranani:
- Jumeneng mboten nggatosaken papan panggenan.
- Jumeneng kanthi lelendehan papan wicara.
- Jumeneng kaku utawi sawangsulipun loyo mboten wonten semangat.
- Jumeneng kanthi suku sakelangkung rĂ¡pet, utawi sawangsulipun jumeneng kanthi suku sakelangkung mekar (mbegagah).
- Jumeneng kanthi lelambaran setunggal suku.
- Ngewah-ngewah sarira.
- Gumujeng ingkang dipun damel-damel.
- mbesengut.
- Gugup.
- Tumungkul.
- Asring ngebahaken satunggaling bagiyan sarira.
- Ngebahaken sarira kanthi mboten trep kaliyan ingkang dipun ngendikakaken.
- Asring ngukur salah satunggaling sarira
- Ngelebetaken asta wonten ing sak clana.
- Mboten nggatosaken ingkang midangetaken.
- Asring ningali nginggil, lsp.

Sasanesipun punika kedah dipun gatosaken perkawis-perkawis kados ing ngandap punika:
a. Suwantenipun ingkang los saha mantep.
b. Irama suwanten kedah trep, selaras kaliyan kawontenan.
c. Rancaking pamicaran kedah selaras kaliyan tandha-tandhaning anta wecana.
Suraosipun tanggap wacana saderengipun supados dipun rancang ingkang sae, punapa ingkang badhe dipun aturaken. Menawi perlu saged dipun cathet pokok-pokokipun, senaoso mboten dipun waos.

3. RANTAMAN POKOK.


salebeting tanggap wacana kedah kamot perkawis ingkang
kados punika, kanthi rantaman ingkang sampun turut:
a. Salam pambuka.
b. Purwaka.
c. Isi.
d. Wigatining wacana (kesimpulan).
e. Pengajeng-ajeng.
f. Wusana (penutup).

a. SALAM PAMBUKA.


Salam pambuka punika ngaturaken salam ingkang sepindah.
Tuladhanipun kangge tiyang Islam mawi salam pambuka: Assalamu‘alaikum Wr Wb “. Miturut ajaran Islam, salam pambuka punika kedah dipun aturaken langkung rumiyen saderengipun nyebat ingkang rawuh. Amargi wonten tatacara Islam, mboten wonten ginanipun ngaturaken salam sasampunipun ngaturaken utawi nyebat para rawuh rumiyin. Pramila ing racikan punika dipun purwakani kanthi salam rumiyin nembe dipun lajengaken nyebat asma para rawuh.

b. PURWAKA.

Pambuka punika atur matur nuwun durnatheng para tamu undangan. saha atur syukur dumateng Allah SWT. lan sapanunggilipun.

c. Isi

Inggih punika sedaya perkawis ingkang di pun wedaraken.

d. WIGATINING WACANA (KESIMPULAN).

Wigatining wacana inggih punika inti saking isi ingkang sampun dipun wedaraken.

e. PANGAJENG-AJENG.

Pangajeng-ajeng mggih punika pitedhah-pitedhah saha pangajeng-ajeng ingkang dipun wedaraken dhumateng para ingkang midangetaken.

f. WUSANA (PENUTUP).

Wusana inggih punika atur matur nuwun saha nyuwun pangapunten bilih wonten kekirangan saha kelepatan anggenipun nyaosi pangertosan utawi wacananipun.

Untuk mengunduh materi sesorah dalam bentuk Ms. Word anda bisa mengunduhnya pada link dibawah ini "
Link 1  | Link 2Previous
Next Post »