Kumpulan Sastra Jawa, Geguritan, Cerkak, Cerita Wayang

Sambutan Pasrah Penganten Kakung dan Sambutan Tampi Pasrah Penganten Kakung | Sesorah

Sambutan Pasrah Penganten Kakung dan Sambutan Tampi Pasrah Penganten Kakung | Sesorah
Sambutan Pasrah Penganten Kakung dan Sambutan Tampi Pasrah Penganten Kakung | Sesorah

Sesorah Pasrah lan Tampi Penganten

Sastrajawa.com kali ini akan memberikan contoh sambutan dalam bahasa jawa, Sambutan Pasrah Penganten Kakung dan Sambutan Tampi Pasrah Penganten Kakung ini dapat anda gunakan atau jadikan bahan referensi anda dalam membuat sambutan pasrah penganten dalam bahasa jawa.

Contoh sambutan Pasrah Penganten Kakung dan Contoh Sambutan Tampi Pasrah Penganten Kakung dalam bahasa jawa ini, merupakan salah satu Budaya bangsa khususnya budaya jawa. Budaya atau adat istiadat yang berasal dari nenek moyang dan harus kita lestarikan keberadaannya. Sehingga budaya yang merupakan ciri khas suatu bangsa tersebut bisa terus berkembang dan tidak akan luntur hingga hilang musnah ditelan kemodernan jaman seperti yang sekarang ini terjadi.

Untuk lebih jelasnya tentang contoh dari Sambutan Basa Jawa Pasrah Penganten Kakung  dan contoh Sambutan Tampi Pasrah Penganten Kakung anda bisa melihatnya pada contoh dibawah ini :

A. Pasrah Penganten Kakung

Nuwun,
Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti Ingkang Maha asih mugi kajiwa kasarira wonten ing Panjenengan sadaya.
Kairing sagunging pakurmatan Ibu saha Bapak k.M. Sukarja Wiryasuputra, tuwin para putri putra, dalasan sagung kulawarga, miwah para rawuh.
Nuwun, kaparengna matur, minangka sesulihipun Ibu saha Bapak R. Kusna Wijaya. S.H. sakulawarga. kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung Adi Sumantri katur ibu saha Bapak R.M Sukarja Wiryasuputra.

Wondene kalampahanipun makaten: Kala wau wanci tabuh 09.45, panganten kakung kuta pendhet saking dalem Jl. Gombel Permai Angka 21, kanthi kairing para sepuh, kulawarga, sanak kadang, mitra pitepangan. sawatawis, kula bekta sowan dumugi ing dalem JI. M.T. Haryana Angka 878 ngriki, kalayan gangsar saha gancar.

Pramila, ngembun sarta ngemban dhawuh wigatosing sedya, kaparengna ing samangke panganten kakung kula pasrahaken tuwin
kula sumanggakaken katur Bapak J. Soedardja, SH. Ingkang anyulihi Ibu dalah Bapak RM. Sukarja Wiryasuputra, cundhuk kaliyan lampahing upacara.

Wasana kula nyuwun pangaksami mbokbilih angen kula nindakaken ayahan punika wonten ingkang kirang ndadosaken pirenaning panggalih.
Nuwun.


B. Tampi Pasrah Panganten Kakung

Nuwun,

Winantu ing kawilujengan.
Sinartan sinukartaning panambrama.
Ibu miwah Bapak R. Kusna Wijaya, S.H., dalah para putri putra, dalasan sanggyaning kulawarga, punapa den para rawuh.
Nuwun. tumanggap pangandikanipun Bapak Drs Iman Sarjana, ingkang anyulihi Ibu tuwin Bapak R. Kusna Wijaya, S.H., amasrahaken panganten kakung, kaparengna kula matur, minangka sesulihipun Ibu saha Bapak R.M. Sukarja Wiryasaputra, kula kadhawuhan tampi pasrah penganten kakung.

Pramila keparengna amratelakaken bilih ing samangke wanci tabuh 10.00, panganten kakung kula tampi kanthi sae, andadosaken suka biingahing manah; saha sumangga sami muji muja syukur konjuk ing Hyang Murbeng Gesang
Selajengipun panganten kakung badhe sarimbit kaliyan panganten putri Asih Sulastri, dumungkap upacara candhakipun.

Kula nyadhong pangaksami mbokbilih wonten kakirangan saha kaladuking panampi.
Nuwun

Jika anda berkeinginan untuk mengunduh Contoh Sambutan Basa Jawa Pasrah Penganten Kakung dan Contoh Sambutan Basa Jawa Tampi Pasrah Penganten Kakung, anda bisa mengunduhnya pada link dibawah ini :

Contoh Sambutan Pasrah Penganten Basa Jawa
Link Alternatif
Previous
Next Post »